ประกาศ การซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างปีบัญชีของสมาชิกและสมาชิกสมทบ