ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก สมาชิกและสมาชิกสมทบ