วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง อันมั่นคง และได้รับ ผลประโยชน์ตามสมควร

2. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก

3. รับฝากเงินจากสมาชิก

4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์

5. จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดอันสมควร

6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

9. ซื้อหุ้นของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบ จากนายทะเบียนสหกรณ์

10. ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

11. ดำเนินการให้กู้ยืมเงินเพื่อการเคหะ

12. ให้สวัสดิหรือให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

13. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของ สมาชิก

14. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

15. ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

16. ร่วมมือกับทางราชการ,สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

17. กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้รวมถึงการการถือ กรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง,ซื้อ,แลกเปลี่ยน, โอนหรือรับโอน,เช่าหรือให้เช่า,เช่าซื้อ หรือให้เช่าซื้อ,จำนองหรือรับจำนอง,จำนำ หรือรับจำนำ ,ขาย หรือ จำหน่ายซึ่งทรัพย์สินตลอดจนดำเนินการอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย

18. ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น และฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

19. ออกหุ้นให้กับสมาชิก และสหกรณ์อื่น

20. ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์


หลักการ

1. การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ  

2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

4. หลักการปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ

5. การศึกษา การฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสาร

6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

7. ความเอื้ออาทรต่อชุมชน


เกร็ดความรู้

# พระบิดาแห่งการ สหกรณ์ไทย คือ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

# สมาชิกคนแรกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัดคือ นายวิสุทธิ์ พรหมสุวรรณ์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย( พ.ศ. 2504 )

# ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด คนแรก คือ นายวิสุทธิ์ พรหมสุวรรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 – พ.ศ.2505

# ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด คนแรก คือ นายสว่าง อภิญญา ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2518