ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2504 

โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ครูเชียงราย จำกัดสินใช้”

จากสมาชิกเริ่มต้นก่อตั้ง 408 คน ทุนดำเนินการเริ่มต้น 12,550 บาท และ

ได้จด ทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2512 สหกรณ์ฯ ได้มีความ เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ เป็นสหกรณ์ฯ ขนาดใหญ่

ภาพสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์

ในระยะเริ่มแรกของการดำเนินการ ได้อาศัยอาคารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

เป็นที่ดำเนินกิจการของ สหกรณ์ฯ

ภาพสำนักงานหลังแรก

ต่อมาได้มีการจัดซื้อที่ดินในเนื้อที่ 2 งานเศษและสร้างอาคารสำนักงานของสหกรณ์ฯ

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 494 ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย( ตรงกันข้ามกับโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ )

ภาพอาคารสำนักงานหลังที่ 2 บริเวณหลังโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ดำเนินกิจการมาหลายปี ก็ประสบปัญหาอาคารคับแคบ และปัญหาพื้นที่จอดรถ เมื่อสมาชิกมาติดต่องานกับสหกรณ์ฯ

ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงได้ จัดหาสถานที่สร้างสำนักงานใหม่ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่สมาชิก

โดยขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เป็นเงิน 30 ล้านบาท

แยกเป็นค่าที่ดิน 20 ล้านบาท และสร้าง อาคารสำนัก งาน 10 ล้านบาท

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 402 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ( ตรงกันข้ามกับทางเข้าสถาบัน ราชภัฎเชียงราย )

และได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา


ภาพการก่อสร้างอาคารหลังปัจจุบัน

ภาพพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังปัจจุบัน

ภาพพิธีเปิดอาคารสำนักงานหลังปัจจุบัน

 

 

ภาพอาคารสำนักงานปัจจุบัน

 

หอประชุมช้างเงินก่อสร้างแล้วเสร็จและทำพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556

ภาพอาคารหอประชุมช้างเงิน