การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก

  1. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับชั้นที่กำหนด สามารถยื่นขอรับทุนได้ตามประกาศของสหกรณ์)

ประเภททุน

จำนวนเงิน (บาท)

ชั้น ป.6

1,000.00

ชั้น ม.3

1,500.00

ชั้น ม.6 หรือ ปวช.ปีสุดท้าย

2,500.00

ปริญญาตรี ปีสุดท้าย

3,500.00

ปริญญาโท ปีสุดท้าย (*ต้องเรียนต่อเนื่องจากปริญญาตรี)

4,000.00

ปริญญาเอก ปีสุดท้าย (*ต้องเรียนต่อเนื่องจากปริญญาโท)

5,000.00

  1. สงเคราะห์คู่สมรส, บุตร, บิดา, มารดาของสมาชิกเสียชีวิต

เป็นสวัสดิการเพื่อสงเคราะ์ให้แก่สมาชิกที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว(คู่สมรส,บุตร(อายุไม่เกิน25ปี), บิดา, มารดา
** ให้สมาชิกขอรับสวัสดิการนี้ได้ภายใน 120 วันนับจากวันที่เสียชีวิต

อายุการเป็นสมาชิก

คู่สมรส

บุตร

บิดา-มารดา

ตั้งแต่ 1 เดือน

5,000.00

4,000.00

2,000.00

ตั้งแต่ 3 ปี

7,000.00

5,000.00

3,000.00

ตั้งแต่ 7 ปี

9,000.00

6,000.00

4,000.00

ตั้งแต่ 10 ปี

12,000.00

7,000.00

6,000.00

  1. เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส  (สหกรณ์ฯ จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีในเดือนเกิดของสมาชิก )

– จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกที่เกษียณอายุ 65 ปี ขึ้นไปตามอัตราในตารางต่อไปนี้

ช่วงอายุ

จำนวนเงินสวัสดิการ/คน/ปี

อายุ 65-70 ปี

1,000.00

อายุ 71-75 ปี

1,500.00

อายุ 76-80 ปี

2,000.00

อายุ 81-85 ปี

2,500.00

อายุ 86-90 ปี

4,000.00

อายุ 91-95 ปี

15,000.00

อายุ 96 ปี

30,000.00

  1. สงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติ

– สงเคราะห์ให้สมาชิกในวงเงิน 20% ของมูลค่าความเสียหายแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต่ำกว่ารายละ 1,000 บาท

**กรณีอัคคีภัย สงเคราะห์สมาชิก ในวงเงิน 20% ของมูลค่าความเสียหายแต่ไม่เกิน 50,000 บาท

ดาวน์โหลดขอhttps://drive.google.com/file/d/1SoSgRwdmb8FmtDvaFQS5_mZuY-rfuVbj/view

  1. สมนาคุณสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 60 ปี

– ให้ของขวัญแก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 60 ปี

  1. กองทุนสวัสดิการบำเหน็จ

– จ่ายดอกผลจากกองทุน ให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และตาย ในรอบปีบัญชีของสหกรณ์ฯ

* จ่าย 30% ของดอกผลกองทุน จ่ายตามจำนวนหุ้น

* จ่าย 70% ของดอกผลกองทุน จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก

  1. ประกันชีวิตกลุ่มของสมาชิก
  2. สมาชิกครองโสดหรือสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร

ดาวน์โหลดคำขอhttps://drive.google.com/file/d/1mxx9yOwlXfSny10RiI7NRcUqlq9u7CzO/view