บริการด้านเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์-สีแดง

เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2 ต่อปี(ทบต้นทุกเดือน)
ฝาก-ถอนได้ทุกวันทำการ
เปิดบัญชีได้ทั้งสมาชิกและสมชิกสมทบ

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-สีเขียว

เปิดบัญชีครั้งแรก 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75 ต่อปี(ทบต้นทุกเดือน)(เริ่ม 1ต.ค.65)
ฝากได้ทุกวันทำการ, ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
เปิดบัญชีได้ทั้งสมาชิกและสมชิกสมทบ

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อบุตร(Q)-สีชมพู

- เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 500 บาท แต่ไม่เกิน 2,500 บาท
- ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละเท่าๆกัน (ตามยอดที่เปิดบัญชี)
- ระยะเวลา 240 เดือน

อัตราดอกเบี้ย
- เดือนที่ 1-60 ร้อยละ 3.30 ต่อปี
- เดือนที่ 61-180 ร้อยละ 3.40 ต่อปี
- เดือนที่ 181-240 ร้อยละ 3.50 ต่อปี
- เมื่อฝากครบกำหนด 240 เดือน จะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มเติมอีกร้อยละ 1 ของเงินฝาก

* เปิดบัญชีได้ทั้งสมาชิกและสมาชิกสมทบ

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเปี่ยมสุข(O)-สีฟ้า

- เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 500 บาท แต่ไม่เกิน 2,500 บาท
- ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละเท่าๆกัน (ตามยอดที่เปิดบัญชี)
- ระยะเวลา 240 เดือน

อัตราดอกเบี้ย
- เดือนที่ 1-60 ร้อยละ 3.30 ต่อปี
- เดือนที่ 61-180 ร้อยละ 3.40 ต่อปี
- เดือนที่ 181-240 ร้อยละ 3.50 ต่อปี
- เมื่อฝากครบกำหนด 240 เดือน จะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มเติมอีกร้อยละ 1 ของเงินฝาก

* เปิดบัญชีได้ทั้งสมาชิกและสมาชิกสมทบ

เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเกษียณสุข(P)-สีม่วง

- เปิดบัญชีครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 500 บาท แต่ไม่เกิน 2,500 บาท
- ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละเท่าๆกัน (ตามยอดที่เปิดบัญชี)
- ระยะเวลา 240 เดือน

อัตราดอกเบี้ย
- เดือนที่ 1-60 ร้อยละ 3.30 ต่อปี
- เดือนที่ 61-180 ร้อยละ 3.40 ต่อปี
- เดือนที่ 181-240 ร้อยละ 3.50 ต่อปี
- เมื่อฝากครบกำหนด 240 เดือน จะได้รับผลตอบแทน เพิ่มเติมอีกร้อยละ 1.00 ของเงินฝาก

***พิเศษเฉพาะเงินฝากเกษียณสุข ***
- เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี (เกษียณอายุราชการ) จะได้รับผลตอบแทน เพิ่มเติมอีกร้อยละ 1.00 ของเงินฝาก

*เปิดบัญชีได้ทั้งสมาชิกและสมาชิกสมทบ

เงินฝากประจำ 60 เดือน (ยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้รับจากดอกเบี้ย)

- ฝากตั้งแต่ 500 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
- ต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละเท่าๆกัน (ตามยอดที่เปิดบัญชี)
- ระยะเวลา 60 เดือน
- จำนวนเงินรวมสูงสุดต่อผู้ฝากหนึ่งคนไม่เกิน 600,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.30 ต่อปี

*เปิดบัญชีได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น..(ไม่รับสมาชิกสมทบ)